Privacystatement & Cookieverklaring

Privacystatement & Cookieverklaring
Yacht Inhouse Services

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan.

Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, ook geven wij uitleg over cookies in onze cookieverklaring. Deze cookieverklaring staat onderaan de Privacystatement.  

 

Wie zijn we

Wij zijn Yacht Inhouse Services  b.v.

Yacht Inhouse Services is gevestigd te Diemen, Diemermere 25, postcode 1112 TC, en onderdeel van Yacht Group Nederland b.v. (hierna : YIS of wij of we). YIS is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

 

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

 

Bezoekers en gebruikers van de website 

Als je onze website bezoekt verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De informatie verwerken we;

 • Met jouw toestemming
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

In de tekst Meer Informatie onderaan deze Privacystatement lees je alle informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we jouw informatie bewaren.

Sollicitanten, (potentiële) professionals of adviseurs, ZZP-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken je gegevens ten behoeve van de YIS Talentpools, en voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder werving & selectie, bemiddeling, detachering, in- en doorlening;

De informatie verwerken we;

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden en/of afspraken voor de talentpools die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • In beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven.

  In de tekst Meer Informatie onderaan deze Privacystatement lees je alle informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we jouw informatie bewaren.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • Je onze website bezoekt ;
 • Je je inschrijft voor een Talent pool
 • Je solliciteert of reageert op een opdracht
 • Je een account aanmaakt op de website ;
 • Je jouw gegevens invult of achterlaat via een van onze kanalen
 • Je op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

en als wij dit niet direct van jou hebben gekregen:

 • Als wij persoonlijke informatie ontvangen van door jou opgegeven referentie contactpersonen;
 • Als klanten waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over jou met ons delen; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;
 • Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacystatement.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

YIS kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van ontvangers:

 • Bedrijven die deel uitmaken van de Yacht Group Nederland zoals Yacht b.v.(privacystatement) of BMC (privacystatement).
  Ben je niet in dienst bent van een detacheerbureau of je bent geen zzp'er; dan zal je - indien je het werving en selectieproces positief afrondt- als professional in dienst treden van Yacht of BMC. Vervolgens zal je door Yacht of BMC worden gedetacheerd om onder leiding en toezicht van de betreffende gemeente jouw werkzaamheden uit te voeren. Indien je dus daadwerkelijk gaat werken dan is het noodzakelijk voor deze contractering om je gegevens te delen met Yacht of BMC.
 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens YIS diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, externe consultants, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen of waar je aan het werk gaat of bent.
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opdrachtgever, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd in de tekst onderaan deze Privacystatement
Meer Informatie  “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?“

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. YIS heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar YIS en/of de groep waartoe YIS behoort passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

 

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • Rectificatie van je persoonsgegevens;
 • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Overdracht van je gegevens.

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking.
Wij streven ernaar persoonlijk betrokken te zijn bij alle beslissingen die belangrijke gevolgen voor jou hebben. Indien wij, in uitzonderlijke gevallen, beslissingen met belangrijke gevolgen voor jou zouden nemen op basis van een volledig geautomatiseerd proces (d.w.z. zonder tussenkomst van mensen), zullen wij dat alleen doen wanneer dat wettelijk is toegestaan en nadat we jou daarvan op de hoogte hebben gebracht.

Voor sollicitanten, professionals, adviseurs en zzp-ers 
In je gebruikersaccount heb je inzage in een deel van je gegevens, zoals je profiel (naam, functie, contactgegevens, Curriculum Vitae) en kun je een deel van je gegevens desgewenst aanpassen of aanvullen.  Voor het aanmaken van je profiel en/of uploaden van je Curriculum Vitae heb je de keuze om dit zelf handmatig te doen of geautomatiseerd. Daarnaast kun je in jouw account ook andere instellingen en (contact)voorkeuren aanpassen. 

Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van YIS.

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken

 • Als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvang of in jouw account;
 • Je kunt via je browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen;


 • Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen dan kun je contact opnemen met jouw YIS-contactpersoon via Inhuurdesknb@yacht.nl T +31 (0)6 12 27 07 92 (algemene nummer)

 • Wil je als kandidaat, professional, adviseur of zzp-er de gegevens voor het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) ontvangen, dan kun je contact met ons opnemen via dit formulier.   

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, dan kun je contact met ons opnemen via  Inhuurdesknb@yacht.nl T +31 (0)6 12 27 07 92 (algemene nummer)

 

Als je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening of werkprocessen kunnen aanpassen of verbeteren. Je kan dan contact met ons opnemen via inhuurdesknb@yacht.nl T +31 (0)6 12 27 07 92 (algemene nummer)

 

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door YIS dan kun je contact met ons opnemen via dit formulier.


Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken per e-mail. Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, je hebt een vermoeden van verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken je dit te melden via dit formulier.

 


Beveiliging

YIS  doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is YIS met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. 

 

Wijzigingen

YIS kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement.
Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in november 2022.

 

Meer informatie

Bezoekers en gebruikers van de website

Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor je gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, naam en URL van het opgevraagde bestand , de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website, IP-adres , de gebruikte browser en andere technische gegevens, de naam van de internetprovider, de taalinstellingen en de geografische herkomst.

Deze gegevens worden verzameld en verwerkt om het gebruik van de website mogelijk te maken, de veiligheid en stabiliteit van het systeem permanent te waarborgen, de technische administratie van de netwerkinfrastructuur en de optimalisering van het websiteaanbod (bijv. inzicht in de behoeften van de gebruiker, personalisering) alsmede voor interne statistische doeleinden.

Het IP-adres wordt alleen geëvalueerd in geval van aanvallen op de netwerkinfrastructuur van het platform en voor statistische doeleinden.

YIS maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Voor het tonen van relevante advertenties op websites van andere partijen of social platforms maken we gebruik van technieken waarbij uitsluitend relevante informatie wordt doorgegeven aan deze derde partijen. 

Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld het invullen van een formulier, een sollicitatie of inschrijving voor onze talentpools, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt.  

Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om:

 • Je e-mails te kunnen sturen zoals opdracht-alerts voor de talentpool (s) waarvoor je bent ingeschreven, en/of nieuwsbrieven waarvoor je je hebt aangemeld;
 • Met je te kunnen communiceren over jouw sollicitaties
 • Te reageren op vragen, tips, feedback, of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • Je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn, dit kan ook gaan over vacatures van Yacht Group Nederland;
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Gegevens van bezoekers van onze website worden na drie maanden gewist of onomkeerbaar geanonimiseerd. Zie ook onze cookieverklaring onderaan.

Sollicitanten, (potentiële) professionals of adviseurs, ZZP-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens ten behoeve van de YIS TalentpoolS en voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder; werving & selectie, bemiddeling, detachering,  en in- en doorleen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving en/of sollicitatie;

 • Accountgegevens zoals gebruikersnaam;
 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  voor zover verstrekt (denk ook aan linkedin-id of google-id);
 • Geboortedatum, geslacht - op vrijwillige basis;
 • Curriculum vitae (CV);
 • Gegevens over werkervaring, trainingen, opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Foto en video (introductie) - op vrijwillige basis;
 • Aanvullende gegevens over jouw expertise, voorkeuren en interesses.

Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden gecontroleerd , en waar noodzakelijk opgeslagen. Ga je niet binnen vier weken via YIS aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

Op het moment dat je via YIS kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;

 • Nationaliteit, BSN nummer, ID bewijs, werkvergunning: 
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de wettelijk verplichte administratie voor medewerkers; 
 • Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van bepaalde functies gegevens in het kader van pre-employment screening, indien je via ons wordt in en doorgeleend aan een opdrachtgever. 
 • Gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid ( zoals NAW, BSN, soort ID bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig verblijfsvergunning, A1 verklaring, tewerkstellingsvergunning;
 • In geval van ZZP ook: KvK informatie, BTW nummer, informatie over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de, checklist ondernemerschap; 
   

YIS legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens ten behoeve van de YIS Talentpool en voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder werving & selectie, bemiddeling, detachering en in- en doorleen;

Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;

 • (correct en duidelijk) met je te communiceren, bijvoorbeeld over de Talentpool waar je voor bent ingeschreven en/of jouw sollicitaties;
 • Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een opdracht-alert);
 • Je te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn;
 • Je toegang te geven tot omgevingen (waaronder portals, ) die voor jou noodzakelijk zijn of die voor jou interessant kunnen zijn en/of waarvoor je bent aangemeld en om de (veilige) werking daarvan te kunnen blijven garanderen;
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • Onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opnemen, zullen we je daar van tevoren over informeren;
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • Inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet kunt worden of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • Je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid-en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan ons hebt of zijn verstrekt;
 • Je zo goed mogelijk, volgens jouw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever, in te plannen;
 • Een bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een pre employment screening;
 • Voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • Als we een bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor bovenstaande doelen en doelgroep is dit over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.
Dat betekent:

Ingeschreven in een Talentpool en (nog) niet gewerkt
Wil je dat wij jouw gebruikersaccount, en daarmee ook je profiel, verwijderen? Stuur ons dan een e-mail via Inhuurdesknb@yacht.nl 

Nadat wij je account verwijderen, kom je niet meer voor in ons actieve bestand. We benaderen je niet meer en je gegevens zijn dan nog drie maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving ten behoeve van claims.

Let op: als je twee jaar lang geen contact hebt gehad met YIS, verwijderen we jouw gegevens automatisch. Hiervan brengen we je tijdig op de hoogte. Indien je niet wilt dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd, dan kun je dat voorkomen door bijvoorbeeld : in te loggen, jouw profiel bij te werken of door gericht te solliciteren op een opdracht. 

Na sollicitatie
Zat je in een Werving & Selectie-procedure dan is deze periode twee jaar. In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor YIS onder strikte voorwaarden die in overeenstemming zijn met de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen verwijdert YIS je gegevens definitief. 

 

Aan het werk
Als je voor Yacht (privacystatement) of BMC (privacystatement).
werkt of hebt gewerkt, en vervolgens via YIS gedetacheerd om onder leiding en toezicht van de betreffende gemeente te werken,  gelden andere bewaartermijnen. Jouw loongegevens zijn tot twee jaar na het einde van het dienstverband zichtbaar in Mijn Yacht of Mijn BMC. Na deze twee jaar archiveren wij deze gegevens in een afgeschermde omgeving. In dit geval blijven bepaalde persoonsgegevens langer beschikbaar voor Yacht of BMC. Bijvoorbeeld ten behoeve van claims en audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar). Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Yacht of BMC onder strikte voorwaarden, die in overeenstemming zijn met de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Ben je in dienst van een detacheerbureau en heb je via YIS gewerkt bij een opdrachtgever, dan gelden dezelfde termijnen als hiervoor beschreven voor Yacht of BMC.

ZZP
Heb je de opdracht als zelfstandige uitgevoerd dan zijn jouw gegevens tot twee jaar na einde van de opdracht voor je beschikbaar. Deze (persoons)gegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor YIS overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Bijvoorbeeld ten behoeve van claims of audits: 5 jaar na einde kalenderjaar, of ten behoeve van fiscale verplichtingen: 7 jaar na einde kalenderjaar mits hiervoor toestemming is verkregen conform een vastgesteld Protocol.

Uitschrijven Talentpool
Voor alle betrokkenen geldt; als je niet meer ingeschreven wilt zijn voor de Talentpool (s), dan kun je dit aangeven bij jouw YIS-contactpersoon via Inhuurdesknb@yacht.nl Je wordt in dat geval niet meer benaderd door YIS.

 


Vragen, opmerkingen of klachten over bescherming persoonsgegevens

Neem contact met ons op als je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van persoonsgegevens hebt. Zo kunnen we onze dienstverlening en/of werkprocessen aanpassen of verbeteren.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy kan je contact opnemen met:

 • Jouw contactpersoon van YIS en/of de Consultant on Site
  via Inhuurdesknb@yacht.nl T +31 (0)6 12 27 07 92 (algemene nummer)
 • Schriftelijk via YIS, t.a.v. afdeling HR & Legaladvies Diemermere 25, 1112 TC Diemen
 • Via dit formulier
   
 • Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken per e-mail. Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. 

  

Let op

 1. Heb je een klacht die niet gaat over de verwerking van persoonsgegevens? Meld dan hier jouw klacht.
 2. Wil je een (vermoedelijk) datalek melden? Vul dan dit formulier in.Cookieverklaring
Yacht Inhouse Services

Inhuurdesk Noord-Brabant

Je bevindt je op inhuurdesknoordbrabant.talent-community.com, de website van YIS Inhuurdesk Noord-Brabant, hierna te noemen ‘YIS’ of ‘wij’.

Wij maken op deze website gebruik van cookies en andere technieken zoals server-to-server connecties. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op jouw browser (op jouw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen. Server-to-server connecties worden alleen ingezet om de relevantie van het aanbod op websites van derden te verhogen

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt gebruikt voor onze website. Je kunt jouw cookie voorkeuren wijzigen door de optie “Alle cookies”  in de cookie-instellingen aan of uit te vinken. Als je niet akkoord gaat met “Alle cookies” dan plaatsen we enkel functionele en (geanonimiseerde) analytische cookies. 

Ben je onder de 16 jaar, kies dan voor de instelling “functioneel en analytisch” omdat we niet kunnen controleren of jouw ouders toestemming hebben gegeven voor Alle cookies. 

Voor zover persoonsgegevens via de website worden verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen van ons Privacystatement. In ons privacy statement kan je nalezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.    

welke cookies gebruiken we en waarom

Cookies en andere technieken worden door YIS gebruikt of door derde partijen indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Ze zijn bedoeld om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod voor jou op deze website en op websites van derden te verhogen. 

Overzicht soorten cookies:

functionele en analytische cookies 

 • om te zorgen dat de website werkt zoals wij dat bedoeld hebben
 • om te voorkomen dat je acties meerdere malen opnieuw moet uitvoeren
 • om anonieme informatie te verzamelen over het gebruik van de website
 • om ons te helpen de website te verbeteren 
 • om foutmeldingen te kunnen traceren en onderzoeken

Functionele cookies

We willen je een goed werkende website aanbieden. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om je de services te bieden die via deze website beschikbaar zijn en om bepaalde functies van de website te kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het onthouden van jouw voorkeursinstellingen of bewaarde of eerder bekeken opdrachten of het geven van een melding bij een niet afgeronde sollicitatie zodat je jouw voortgang daarin niet kwijtraakt.

Deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer je de website bezoekt en die informatie wordt in logbestanden opgeslagen. Deze cookies hebben een geringe/geen privacy impact op de bezoeker. 


Analytische cookies

We maken gebruik van cookies voor webstatistieken om de werking van de website te monitoren, de website te verbeteren op basis van prestaties en om de effectiviteit van campagnes te beoordelen.

Wij gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel gebruikt. YIS meet het websitebezoek geanonimiseerd met Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de werking van de website te kunnen monitoren en verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om niet-persoonlijk identificeerbare informatie over bezoekers aan deze website in verzamelde staat (browserversie, geografische regio, klikpad en bounce rates) te volgen om de ervaringen van eindgebruikers te verbeteren. Alleen wij en leveranciers namens ons hebben toegang tot de verzamelde data in Google Analytics.

Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. Voor aanvullende toelichting op Google Analytics en Google Adwords verwijzen je naar deze Cookieverklaring onderaan.  

Opslagtermijn: zie voor de specifieke bewaartermijn per cookie de informatie in de cookiebanner, per sessie is de bewaartermijn
in ieder geval tot uiterlijk 365 dagen 

 

Alle cookies

Als je hebt gekozen voor “alle cookies” dan: 

 • passen we de YIS website aan met jouw voorkeuren, bijvoorbeeld voor het tonen van recente zoekopdrachten en eerder bekeken opdrachten
 • tonen we voor jou relevante advertenties op andere websites en social media
 • maken we gebruik van meer geavanceerde analysetechnieken om te onderzoeken hoe de website wordt gebruikt. Met deze informatie kunnen we de website verder optimaliseren (anoniem)

Deze cookies worden geplaatst door YIS en leveranciers namens YIS. Hieronder vallen ook advertentie/targeting cookies. Met deze cookies vergroten wij de relevantie van het aanbod op de eigen website of op websites van derden op basis van anoniem surfgedrag op onze website.
Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat de advertenties die je ziet relevanter zijn voor jou. Dit kunnen we ook doen door server-to-server connecties.

Als je bent ingelogd op je YIS account tonen we je  opdrachten die wij jou aanbevelen. Dit doen we op basis van gegevens die je zelf kunt beheren in jouw profiel en de cookies die jij hebt geaccepteerd. Je kunt zelf, door het beheer van jouw profiel of door het kiezen van een van onze cookies, bepalen welke gegevens we daarvoor gebruiken. 

Opslagtermijn: zie voor de specifieke bewaartermijn per cookie de informatie in de cookiebanner, per sessie is de bewaartermijn
in ieder geval tot uiterlijk 365 dagen 

 

verwijzing naar derde partijen (o.a. social media)

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites of platforms van derde partijen. Zoals bijvoorbeeld Linkedin of Google.
Op het moment dat je een dergelijke link of button aanklikt, verlaat je onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website of platform. Hier hebben wij geen invloed op. De voorwaarden van deze derde partijen zijn daarop van toepassing. We verwijzen daarom voor meer (cookie)informatie naar de desbetreffende websites of platforms. 

Als gebruikers alleen functionele cookies accepteren, worden pixels, deelknoppen of andere software niet ingeladen op de website. Deze zijn dan dus niet actief en er worden geen gegevens gedeeld.

 

welke gegevens verwerken we met cookies en andere technieken

We gebruiken de cookie-inhoud om de volgende informatie correct te verwerken:

 • bezochte webpagina’s
 • referrer-URL
 • informatie over het besturingssysteem van jouw apparaat (iOS/Android)
 • instellingen van de software op het apparaatmet welke partijen delen wij informatie

Wij delen informatie met: 

 • bedrijven die deel uitmaken van de Randstad N.V. groep, alleen indien we daar een grondslag voor hebben; zo is Randstad Groep Nederland verwerker voor ondersteunende dienstverlening 
 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens YIS diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen
 • andere derde partijen of platforms: alleen indien je daar toestemming voor hebt gegeven of zelf gebruik maakt van de beschikbare buttons van derde partijen zoals LinkedIn,


afmelden of aanpassen cookie-instellingen

Voordat je onze website gebruikt, kies je zelf welke cookies we plaatsen.
Als je jouw keuze wilt aanpassen, kan dat in de cookie-instellingen.  

Ook kun je gebruik maken van de informatie over cookies & online privacy en de mogelijkheden om je cookie-instellingen te organiseren via www.youronlinechoices.eu. Daarnaast kun je jouw browsers op al jouw apparaten zo instellen dat bij een volgend bezoek aan onze websites geen cookies worden geplaatst. Voor instructies over de wijze waarop dit kan worden ingesteld, verwijzen wij je naar de helpfunctie van jouw internetbrowser.

Als je je helemaal afmeldt voor het gebruik van cookies, kunnen we een goede werking van de website niet meer garanderen en kan dit tot gevolg hebben dat jouw ervaring op deze website verslechterd. 

 

vragen

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over cookies, neem dan contact met ons op via privacy@randstadgroep.nl.

 

wijzigingen

Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd. Wij adviseren je om onze cookieverklaring regelmatig opnieuw door te lezen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2022.


Nadere toelichting Google Analytics en Google Adwords

Google Analytics 

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogenaamde trackingtechnologieën. Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Hiervoor gebruiken wij de diensten van Google Analytics. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ter bescherming van jouw gegevens hebben wij op onze website echter een IP-anonimisering ingesteld, zodat jouw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie
(op basis van jouw geanonimiseerd IP-adres)  gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website activiteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren.

Volgens Google wordt het door jouw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven verkort IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door dat aan te geven in onze cookieverklaring, of desbetreffende instellingen van je browser te selecteren; wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Je kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief jouw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Meer informatie hierover is te vinden op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Wanneer je bij de cookieverklaring de optie: “Advertising Cookies” hebt aangevinkt dan maken wij in het kader van Google AdWords  gebruik van zogenaamde conversietracking. 

Wanneer  je op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet over de websites van AdWords-klanten heen te volgen. De met de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. 

Als je niet wilt deelnemen aan de tracking, dient de optie Advertising Cookies uit te staan. Of in een later stadium als je de conversietracking niet meer wilt, kan je bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google conversion tracking cookie eenvoudig uit te schakelen via je internetbrowser onder gebruikersinstellingen.
Je wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt je in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.