YIS Inhuurdesk Noord-Brabant 

Algemeen

Deze website wordt beschikbaar gesteld door Yacht Inhouse Services B.V. (YIS). Yacht Inhouse Services is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Yacht Inhouse Services bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 80819567

YIS verzorgt namens en als onderdeel van ‘Yacht Group Nederland’ (‘YGN’) de Inhuurdesk Noord-Brabant voor 28 gemeenten en overheidsorganisaties, het contractmanagement en de inkoop op het gebied van externe inhuur; van het alloceren van vraag en aanbod van flexibele externe inhuur voor inzetten van tijdelijke aard, tot aan het coördineren van de uiteindelijke contractering daarvan en het uitvoeren van de daarbij behorende facturatie.

Op deze website worden door YIS alle opdrachten van deze 28 gemeenten gepubliceerd.

Toepasselijkheid gebruikersvoorwaarden
Door de website te gebruiken, je in te schrijven voor de Talentpool (s)  van YIS, te solliciteren op een gepubliceerde opdracht via deze website, ga je akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden.  YIS behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de geldende voorwaarden van toepassing die op dat moment op de website vermeld staan.  Gebruik van de website en het gebruikersaccount
Het is niet toegestaan om deze website, en/of het gebruikersaccount, of de gegevens en informatie op deze website en/of het gebruikersaccount te gebruiken voor een ander doel dan in deze voorwaarden is bepaald, of op een manier die tegenover YIS, overige gebruikers van de website of andere derden onrechtmatig is en/of in strijd met geldende wet-en regelgeving. Hieronder vallen ook deze Gebruiksvoorwaarden en alle instructies over het gebruik van je gebruikersaccount, de instructies die op het gebruikersaccount, per e-mail of op een andere wijze beschikbaar zijn gesteld.

Het is evenmin toegestaan om YIS, overige gebruikers van de website of andere derden op enige wijze te hinderen, en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of de achterliggende programmatuur aan te tasten.  

Onverminderd haar overige rechten behoudt YIS zich het recht voor om je zonder vooraankondiging de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, wanneer jij je niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of op een andere manier onrechtmatig handelt tegenover YIS of derden. 

Gebruikersaccount
Deze website bevat een besloten gedeelte met een gebruikersaccount.
Dit gedeelte is alleen bestemd voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, die nodig zijn om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Het is verboden voor andere gebruikers om zichzelf onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte. Bijvoorbeeld door een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen. 

 

Inschrijving en sollicitaties 

Na inschrijving bij de inhuurdesk Noord-Brabant Talentpool (s) van YIS krijg je direct toegang tot alle interim opdrachten van de 28 gemeenten en overheidsinstellingen die aangesloten zijn bij de inhuurdesk Noord-Brabant van YIS (‘de inhuurdesk’). Op deze manier kun je in één oogopslag alle openstaande interim opdrachten van tijdelijke aard zien bij deze gemeenten. 

Door de inschrijving bij één of meerdere Talentpools krijg je voor jou interessante opdrachten automatisch in je e-mail. 

Op deze vacaturesite mogen professionals zich alleen aanmelden op persoonlijke titel. Detacheerders, recruitmentbureaus en andere platforms zijn uitgesloten. 

Om het account te kunnen gebruiken, moet je het online registratieproces voltooien en de activeringslink gebruiken in de verificatiemail die door YIS wordt toegestuurd. Met de registratie verklaar je dat je een natuurlijk persoon bent, tenminste 18 jaar oud en op persoonlijke titel inschrijft.

Voor de registratie dient een actueel e-mailadres opgegeven te worden, deze dient voor onze communicatie. 

 

Uitvoering van de opdracht en het delen van je gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens, zie hierover meer in ons privacy statement. 


Wanneer je niet in dienst bent van een detacheerbureau of je bent geen zzp'er; dan zal je - indien je het werving en selectieproces positief afrondt- als professional in dienst treden van Yacht (zie ook privacystatement) of
BMC (zie ook privacystatement)

Vervolgens zal je door Yacht of BMC worden gedetacheerd om onder leiding en toezicht van de betreffende gemeente jouw werkzaamheden uit te voeren.

Indien je dus daadwerkelijk gaat werken dan is het noodzakelijk voor de contractering om je gegevens te delen met Yacht of BMC. 

Ben je zelfstandig ondernemer en reageer je op een uitgevraagde opdracht die in zelfstandigheid is uit te voeren, dan zal je -indien je het werving en selectieproces positief hebt afgerond- voor contractering worden voorgedragen aan YIS.

De uiteindelijke contractering door YIS is vervolgens afhankelijk van het door jou kunnen voldoen aan de administratieve vereisten en de uitkomst van de met opdrachtgevers overeengekomen beheersmaatregelen, waaronder begrepen de uitkomsten van de ondernemerschaps-toets, de analyse van de beantwoording van een vragenlijst, het kunnen contracteren op basis van de standaard YIS Modelovereenkomst en het kunnen komen tot een goede opdrachtomschrijving.

Account en gebruikersprofiel
Na een succesvolle registratie krijg je een account, waarin je een eigen profiel kunt aanmaken en je CV uploaden. Je kan er voor kiezen om dit handmatig te doen of geautomatiseerd. Je bent beperkt tot één account. Je account en gebruikersprofiel worden beschermd door een gebruikersnaam en een wachtwoord (hierna "inloggegevens" genoemd) die tijdens het registratieproces worden vastgesteld. Deze inloggegevens moet je vertrouwelijk houden en je mag deze gegevens niet met anderen delen. Je moet ervoor zorgen dat je  inloggegevens niet toegankelijk zijn voor derden. In geval van verlies van de inloggegevens, of bij vermoeden dat een derde kennis heeft van de gegevens of gebruik maakt van je account, bent je verplicht om YIS hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en je inloggegevens te wijzigen.

Je gebruikersaccount en gebruikersprofiel zijn jouw persoonlijk account en kunnen in geen geval aan derden worden overgedragen.

Toegang tot, en gebruik van je account is voorbehouden aan natuurlijke personen die zoeken naar, of geïnteresseerd zijn in, (ander) werk voor henzelf, De informatie op deze website en in het gebruikersaccount is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik binnen de omgeving van deze website en conform deze Gebruikersvoorwaarden. Het is niet toegestaan een account aan te maken onder een valse naam en/of het gebruikersaccount  oneigenlijk en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld om extra informatie over opdrachten te verkrijgen en die te gebruiken om buiten YIS om bij de betreffende opdrachtgever (s) te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen. 

Indien je via de website of per e-mail informatie aan YIS doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. YIS mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. YIS
is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door YIS is de registratie hiervan in de systemen van YIS beslissend.

In je gebruikersaccount heb je de mogelijkheid om je profiel, waaronder je CV, verder aan te vullen. Het wijzigen en aanvullen kan altijd handmatig of automatisch door middel van CV-ontleding, het zogenaamd CV-parsen.

Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van YIS – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. YIS behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, waaronder de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, databankrechten, software en alle overige werken waar je via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan YIS of haar licentiegevers. YIS verstrekt je een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YIS de informatie, data en/of, bestanden die YIS via de website beschikbaar stelt, zoals bijvoorbeeld profielen van professionals, opdrachten, vacatures, al dan niet gebundeld met eigen diensten, te verzamelen, kopiëren, verkopen, en/of op andere basis aan te bieden en/of (ten behoeve van derden) te gebruiken. In afwijking hierop is het wel toegestaan om geplaatste opdrachten op de website van YIS op een eigen vacaturesite van de te tonen als hierbij wordt vermeld dat YIS de opdracht aanbiedt en een link naar de website van YIS is opgenomen. 

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Toch kan YIS er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan YIS er voor instaan dat de website continu beschikbaar is en probleemloos werkt. YIS sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij er sprake is gebleken van opzet of grove schuld van YIS. 

YIS is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen of onderhoud. Daarnaast behoudt YIS zich het recht voor om de aangeboden informatie en diensten op de website zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Bescherming persoonsgegevens
YIS gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in ons Privacystatement.

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. YIS is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites. 

Beveiliging
YIS neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot, en gebruik van, gegevens in je gebruikersaccount te voorkomen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik van jouw gegevens volledig uit te sluiten. Dit geldt ook voor het ongewild aantasten of verloren gaan van jouw gegevens. YIS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien één van deze scenario’s zich voordoet, ondanks de genomen maatregelen door YIs. Tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van YIs.

Meld een datalek of een vermoeden daarvan direct! Gebruik daarvoor dit formulier melden | YACHT.

Zie je gegevens van iemand anders of denk je dat er iets in jouw account niet klopt? Sluit je account af en meld dit direct bij Inhuurdesknb@yacht.nl T +31 (0)6 12 27 07 92 (algemene nummer)

 

Toegang tot het gebruikersaccount en bewaartermijn

 

Ingeschreven bij een Talentpool en (nog) niet gewerkt
Wil je dat wij jouw gebruikersaccount, en daarmee ook je profiel, verwijderen? Neem dan contact op met Inhuurdesknb@yacht.nl Nadat wij je account verwijderen, kom je niet meer voor in ons actieve bestand. We benaderen je niet meer en je gegevens zijn dan nog drie maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving ten behoeve van claims.

Na sollicitatie
Zat je in een Werving & Selectie-procedure dan is deze periode twee jaar. In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor YIS onder strikte voorwaarden die in overeenstemming zijn met de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen verwijdert YIS je gegevens definitief. 

Let op: als jij twee jaar lang geen contact hebt gehad met YIS, verwijderen we jouw gegevens automatisch. Hiervan brengen we je tijdig op de hoogte. Indien je niet wilt dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd, dan kun je dat voorkomen door bijvoorbeeld : in te loggen, jouw profiel bij te werken of door gericht te solliciteren op een opdracht. 

Aan het werk
Als je voor Yacht of BMC werkt of hebt gewerkt, en vervolgens gedetacheerd om onder leiding en toezicht van de betreffende gemeente jouw werkzaamheden uit te voeren, gelden andere bewaartermijnen. Jouw loongegevens zijn tot twee jaar na het einde van het dienstverband zichtbaar in Mijn Yacht of Mijn BMC. Na deze twee jaar worden deze gegevens in een afgeschermde omgeving gearchiveerd. In dit geval blijven bepaalde persoonsgegevens langer beschikbaar voor Yacht (zie privacystatement of BMC (zie privacystatement).
Bijvoorbeeld ten behoeve van claims en audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar). Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Yacht of BMC  onder strikte voorwaarden, die in overeenstemming zijn met de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Ben je in dienst van een detacheerbureau en ben je via YIS gedetacheerd  bij een Gemeente, dan gelden dezelfde termijnen en voorwaarden als hiervoor beschreven voor Yacht of BMC.

ZZP
Heb je de opdracht als zelfstandige uitgevoerd dan zijn jouw gegevens tot twee jaar na einde van de opdracht voor je beschikbaar. Deze (persoons)gegevens worden door YIS vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor YIS overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Bijvoorbeeld ten behoeve van claims of audits: 5 jaar na einde kalenderjaar, of ten behoeve van fiscale verplichtingen: 7 jaar na einde kalenderjaar mits hiervoor toestemming is verkregen conform een vastgesteld Protocol.


Uitschrijven Talentpool
Voor alle betrokkenen geldt; als je niet meer ingeschreven wilt zijn voor de Talentpool (s), dan kun je dit aangeven bij jouw YIS-contactpersoon via
Inhuurdesknb@yacht.nl Je wordt in dat geval niet meer benaderd door YIS.

Zie ook ons Privacystatement.

Je gebruikersaccount is geen opslagplaats van unieke gegevens en dient ook niet zo te worden gebruikt. YIS toont of slaat informatie niet onbeperkt op. Jij dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van jouw persoonlijke gegevens en bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de bewaarverplichtingen die voor jou geldt op grond van de wet, regelgeving of overeenkomst. Tip: zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

Als jij twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw gebruikersaccount,, verwijderen wij jouw gegevens. Hiervan brengen wij je van tevoren op de hoogte. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Nederlands recht is van toepassing op de toegang, het gebruik en de werking van onze website, het Gebruikersaccount en de Gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekkingen (kunnen) hebben. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.